Political Affairs Committee

 1. Dr. Mahendra Dhawade  
 2. Mr.  Vinodhan Mourya
 3. Mr. Sanjay Singh  
 4. Mr. Rajesh  Gupta  
 5. Mr.  Bhagwandas  Sharma  
 6. Mr.  Vijay Chavhan  
 7. Adv. Mahesh Manav  
 8. Mr. Narpat Joshi   
 9. Mr. Vijay Aryan 
 10. Mr. Balasaheb Raste 
 11. Mr. Samir Kumar Sahoo  
 12. Mr. Praful Mankar 
 13. Mr. Mohsin Shaikh  
 14. Mr. Mojesh Hegde  
 15. Mrs. Jubeda Begum
 16. Mr. Ashok Kamble 
 17. Mr. Manish Modi  
 18. Mr. C.P. Mahato 
 19. Mr. Anand Patil  
 20. Adv. Ramesh Dube Patil  
 21.  Mr. Satyaprakash Arjune